3119-2002 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง 2(3)

Prerequisites  3119-2002 High Frequency Electronic Circuit Analysis
Lecturer  Mr.Tanan Srisakul
Contact Address  Electronics
Homepage : http://www.pltc.ac.th/~tanunsri/
E-Mail address tanansri@hotmail.com


Syllabus ปวส.

Course Outline

 1. คุณสมบัติทางไฟฟ้าในย่านความถี่สูง
 2. พารามิเตอร์ ในย่านความถี่สูง ของไดโอด
 3. พารามิเตอร์ ในย่านความถี่สูง ของทรานซิสเตอร์
 4. พารามิเตอร์ ในย่านความถี่สูง ของเฟต
 5. การวิเคราะห์ และออกแบบวงจรออสซิเลเตอร์
 6. การวิเคราะห์ และออกแบบวงจรขยายย่านความถี่สูง
 7. การวิเคราะห์ และออกแบบวงจรขยายแบบจูนด์
 8. การวิเคราะห์ และออกแบบวงจรทวีความถี่
 9. การวิเคราะห์ และออกแบบวงจรแมชชิง
 10. การวิเคราะห์ และออกแบบวงจรฟิลเตอร์

Laboratory

 1. Diodes
 2. Zener Diodes

Download Graph Semilog 3 Decade Semilog 5 Decade General graph Log-log

ค่าตัวต้านทานและตัวเก็บประจุมาตรฐาน

Grading Policy

ตำราที่ใช้

ธนันต์ ศรีสกุล , เอกสารประกอบการสอนวิชา วิชา 3119-2002 High Frequency Electronic Circuit Analysis, แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์, วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก, 2548 สามารถ Download ในรูปแบบไฟล์ .PDF ได้ทาง Homepage ผู้สอน

Reference Books

 1. Donald A. Neamen, Electronic circuit analysis and design, McGraw-Hill, 2nd Edition, 2001.