รายวิชา 3103 - 2003 มาตรฐานงานเชื่อม 2 - 0 - 2
  ปกหน้าแผนการสอนรายวิชา 31032003 มาตรฐานงานเชื่อม
หน่วยที่ 1
อักษรย่อและคำนิยามในงานเชื่อมตามมาตรฐาน AWS, JIS , DIN , ISO
หน่วยที่ 2
เครื่องเชื่อมและอุปกรณ์
หน่วยที่ 3
มาตรฐานการทดสอบคุณภาพงานเชื่อมของ AWS สำหรับงานโครงสร้างและสะพาน
หน่วยที่ 4
มาตรฐานการทดสอบคุณภาพงานเชื่อมของ AWS และ ISO สำหรับงานท่อ
หน่วยที่ 5
มาตรฐานการทดสอบคุณภาพงานเชื่อมของ DIN8560 สำหรับงานเหล็กแผ่นและท่อ
หน่วยที่ 6
การทดสอบคุณภาพงานเชื่อมของอลูมิเนียมและอลูมิเนียมผสมตามมาตรฐานต่างๆ
หน่วยที่ 7
การกำหนดคุณลักษณะของแนวเชื่อม
หน่วยที่ 8
มาตรฐานแก๊สปกคลุมแนวเชื่อม สัญลักษณ์งานท่อ
หน่วยที่ 9
ความปลอดภัยและสุขอนามัยในงานเชื่อม

HOME